Regulamin i polityka prywatności

 1. DEFINICJE 

IGI FOOD LAW – dalej: IGIFL 

IGIFL (Usługodawca) – podmiot świadczący Usługi, tj. IGI FOOD LAW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2B NIP: 952-20-01-204, REGON: 140644460, KRS: 0000261279

Polityka Prywatności – dokument opisujący sposób przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych przez IGIFL stanowiący uzupełnienie Regulaminu

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez IGIFL

Serwis (foodlawschool.pl) strona internetowa foodlawschool.pl będąca własnością IGIFL

Umowa – umowa o świadczenie Usług innych doradztwo i szkolenia zawarta pomiędzy IGIFL a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie

Usługi – usługi świadczone przez IGIFL drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników 

Użytkownik – osoba korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie

 1. WSTĘP

Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług IGIFL – podmiotu świadczącego Usługi związane
z doradztwem i szkoleniami w zakresie wskazanym w Serwisie, na zasadach każdorazowo określanych indywidualnie z danym Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu oraz dostępu do Serwisu na podstawie Regulaminu. Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie powinien on korzystać z Usług.

 1. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

W celu korzystania z Usług, po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: 

a) urządzenie z dostępem do Internetu,

b) zainstalowana i zaktualizowana wersja odpowiedniej przeglądarki internetowej,

Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu transmisji danych. Zabrania się korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

IGIFL nie zamieszcza w ramach Serwisu ofert składanych w formie elektronicznej. Serwis oraz jego elementy, w tym projekt, grafiki i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody IGIFL.

IGIFL świadczy Usługi polegające na: 

a) umożliwieniu zapoznania się Użytkownika z zakresem działań podejmowanych przez IGIFL w związku z prowadzoną działalnością doradczą, szkoleniową i edukacyjną,

b) doradztwie i prowadzeniu szkoleń.

Regulamin stanowi podstawę do świadczenia przez IGIFL usług, o których mowa w lit. a) i b) powyżej.

 1. ZMIANA REGULAMINU

IGIFL jest uprawnione do zmiany Regulaminu w przypadku zmian prawnych, zmiany sposobu świadczenia usług, zmiany formy działalności IGIFL, jak również w przypadku zmian technicznych związanych ze stosowaną infrastrukturą informatyczną. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmiany.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy IGIFL a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę IGIFL.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Polityka jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest IGI FOOD LAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskie 2B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000261279, numer REGON: 140644460, NIP: 9522001204, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł). Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać mailowo poprzez adres email: biuro@igifoodlaw.com

 1. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Użytkowników, a następnie przesłanych IGIFL za pomocą odpowiedniego formularza danych. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może dotyczyć adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, stanowiska, firmy a także adresu IP komputera. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje brak możliwości świadczenia Usług w zakresie w jakim nie mogą być one świadczone dla anonimowego Użytkownika. Dane osobowe są przetwarzane przez IGIFL w następujących celach:

 1. realizacji przepisów prawa, 
 2. wykonywania Umów, świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie – podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub prawnie uzasadniony interes IGIFL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. działań promocyjnych lub marketingowych IGIFL.
 1. PROFILOWANIE

W ramach SERWISU jest dokonywane profilowanie.

 1. ODBIORCY DANYCH

Możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: dostawca hostingu dla IGIFL, dostawca poczty elektronicznej, operator telefoniczny, biuro rachunkowe, dostawcy systemów do zarządzania fakturami, doradcy podatkowi, notariusz, rzecznik patentowy, informatyk, współpracujący adwokaci i radcowie prawni, firmy kurierskie i pocztowe.

Dane osobowe zgromadzone przez IGIFL mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Każdy Użytkownik, ma prawo do: 

 1. usunięcia danych osobowych zgromadzonych na swój temat zarówno z systemu należącego do IGIFL, jak i z baz podmiotów, z którymi IGIFL współpracuje,
 2. ograniczenia przetwarzania danych, 
 3. przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez IGIFL na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, 
 4. żądania od IGIFL dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 6. cofnięcia IGIFL zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 7. wniesienia skargi na IGIFL do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. BEZPIECZEŃSTWO

IGIFL stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie
i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze.

Jednocześnie uprzedzamy też, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z programy antywirusowe lub chroniące identyfikację w sieci Internet. 

 1. COOKIES

W celu prawidłowego działania Serwis korzysta z plików Cookies. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może usunąć Cookies lub wyłączyć ich zapisywanie na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki Użytkownik, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu. Cookies zewnętrzne wykorzystujemy w celach: Google Analytics: analiza ruchu i zachowań Użytkowników na www.igifc.pl, w celach statystycznych (anonimowych) oraz optymalizacji użyteczności Serwisu; Cookies serwisów społecznościowych, w tym: facebook.com, linkedin.com: wykorzystanie funkcji interaktywnych Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności aktualizowana.

Zgłoszenie

Wysłanie zgłoszenia oznacza
akceptację regulaminu.
Zgłoszenia należy dokonać wypełniając
formularz on-line
Zgłoś udział